วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร  อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ร่วมคณะตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายพิสุทธิ์  บุษยพรรณพงศ์) ในการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เกศกาสร หมุ่ที่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการต้อนรับเป้นอย่างดี จากพี่น้องประชาชน ชาวล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เกศกาสร ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ยังได้ให้คำแนะแก่หมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่/ชุมชน ในการพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง ได้อย่างมั่นคง มีความมั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)