พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 1)


🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ 📝
📅 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นำโดย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และนายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว หน.กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วย จนท.สพจ.ระยอง/ สพอ. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยนายชัชวาล์ สังขดิษฐ์ วิศวกรชำนาญการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรุงเทพมหานคร และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสังเกตการณ์ (ช่วงที่ 1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.วังจันทร์ อ.เขาชะเมา จังหวัดระยอง

😊  สตง. คณะนี้ ดำเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญา/ใบสั่งจ้างต่างๆ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจสอบตามเอกสารสัญญา/ใบสั่งจ้างของโครงการฯ แบบเลือกสุ่มพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้
– จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์พร้อมฉลาก ได้แก่
1. ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่แก่งหวาย ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่คลองไผ่ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์
2. ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ขุนอินทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์
3. ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ทรัพย์สะแหน่ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เขาน้อย ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ตะขบ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา

– จ้างเหมาดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน
1. ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่มะเดื่อ ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ตะขบ ต.เขาน้อย อ.เขาชะเมา

😊  ในการนี้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรม นายเสวก ทองเกิด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ นางนารีรัตน์ แย้มกลิ่น หน.ฝ่ายอำนวยการ นางพิสมัย ปฏิโยเก พัฒนาการอำเภอวังจันทร์ นายชาตรี มีบุญ พัฒนาการอำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่ สพจ./ สพอ. ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการบริการจัดการโครงการฯ ในพื้นที่รับตรวจร่วมให้ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่
     ทั้งนี้ สตง.จะลงพื้นที่จังหวัดระยองอีก 5 อำเภอ โดยแบ่งเป็นช่วงที่ 2 ลง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองระยอง อ.แกลง อ.ปลวกแดง และช่วงที่ 3 ลง 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ฉาง อ.นิคมพัฒนา.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)