วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น.

นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่จังหวัดพังงา เเละเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับภาค รุ่นที่ 1 ภาคใต้ ณ โรงแรมเอราวัณ พังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ในการดำเนินงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายอาชีพของสมาชิกกองทุนฯ ระดับภาค เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนฯ  ขับเคลื่อนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

กลุ่มเป้าหมายครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 61 คน ประกอบด้วย คณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดในภาคใต้ 14 จังหวัด ๆ ละ  3 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานกองทุน ฯ จังหวัด ๆ ละ 1 คน  และเจ้าหน้าที่โครงการจากส่วนกลาง จำนวน 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)