วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กทม. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บรรยายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมุ่งเน้นให้พัฒนากรในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานกองทุนฯ ในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ แนวทางการดำเนินงานด้านล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่ของกองทุนฯ เเละสามารถปฏิบัติงานกองทุนฯ ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้มีเป้าหมายเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย พัฒนากร จำนวน 152 คน จนท.สนง.กองทุนฯ ส่วนกลาง จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 5 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)