วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 14.30 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมสร้างการรับรู้เเก่ จนท.พช. อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เเละติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล / ตามยุทธศาสตร์กรม ปี 2562 / ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ มีประเด็นที่สำคัญ คือ การดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, การดำเนินโครงการหมู่ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เศรษฐกิจพอเพียง, การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี, การบริหารการจัดเก็บล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่เพื่อการพัฒนาชุมชน, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เเละการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)