🔎 สตร. : ตรวจราชการแบบบูรณาการ : สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1,2 และภาคกลางตอนล่าง 2 ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก  📝


📅 วันที่ 22-23 มกราคม 2562 สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Happiness Strategy 2019 😍😆 : คน พช. 4.0 สร้างสรรค์ชุมชน อยู่ดี มีสุข” โดยมีนางปราณี รัตนประยูร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กล่าวรายงาน 📋 สำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ปี 2562 และติดตามผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในหน่วยรับตรวจ 3 เขต ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1, 2 และภาคกลางตอนล่าง 2 รวม 12 จังหวัด กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วม ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด รวมทั้งสิ้น 161 คน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนาย


ในการนี้ ผต.ธงชัย บุตรนุชิต ผต.อาจณรงค์ สัตยพานิช และผต. ชนมณัฐ รอดบุญธรรม ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการพัฒนาชุมชน.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)