วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนมกราคม 2562 เเละพบประผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการเเพทย์แผนไทย กลุ่มสตรีตำบลบางกร่าง ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ในโครงการนี้มีสตรีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี (งบประมาณประเภทเงินอุดหนุน)

(Visited 1 times, 1 visits today)