วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปรีชา กิตติสัตยกุล ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างการรับรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เเก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 1/2562 (เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2,ภาคตะวันออก1,ภาคตะวันออก2) ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก โดยได้บรรยายในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562” เเละ หัวข้อ “เเนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2562”

(Visited 1 times, 1 visits today)