Thailand Map


  

โปรดกดเลือกเขตล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่แผนที่


นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม พบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ในการตรวจราชการประจำเดือน

วันที่ 19 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผุ้ตรวจราชการ [...]

 20 มีนาคม 2562 / 15:18 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่บางกะอี่ มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ ที่คุณต้องมาสัมผัส

ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่บางกะอี่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสม [...]

 20 มีนาคม 2562 / 14:21 น. เขตตรวจราชการที่ 1

นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรม พบปะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ในการตรวจราชการประจำเดือนมีนาคม 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อินทกุล ผุ้ตรวจราชการ [...]

 19 มีนาคม 2562 / 10:02 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 14 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร  อินทกุล ผู้ตรวจราชกา [...]

 15 มีนาคม 2562 / 18:25 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร  อินทกุล ผู้ตรวจราชกา [...]

 14 มีนาคม 2562 / 20:34 น. เขตตรวจราชการที่ 18

ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ชุมชน OTOP นวัตวิถี ล็อกอินเกมยิงปลา|เกมใหม่หนองจิกสี ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

วันที่ 8 มีนาคม 2562 วันที่ 8 มีนาคม 2562 นางสาวศศิธร อ [...]

 09 มีนาคม 2562 / 09:41 น. เขตตรวจราชการที่ 18

พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดระยอง (ช่วงที่ 1)

พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเท [...]

 05 มีนาคม 2562 / 13:51 น. เขตตรวจราชการที่ 8

พช. โดย สกส. ประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบ Video conference

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง ร [...]

 01 มีนาคม 2562 / 15:38 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 6 โซนกรุงธนใต้

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ [...]

 01 มีนาคม 2562 / 15:29 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เสริมแกร่ง ถือฤกษ์เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะทำงานเครือข่ายอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับภาค รุ่นที่ 4 (ภาคเหนือ)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์ [...]

 01 มีนาคม 2562 / 15:25 น. เขตตรวจราชการที่ 1

“สกส. ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 5 โซนกรุงธนเหนือ”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. นายปรีชา กิตติส [...]

 26 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:58 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช.เสริมเเกร่ง เดินหน้าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเขต รุ่นที่ 5 โซนกรุงธนเหนือ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายนิสิต จันทร์ [...]

 26 กุมภาพันธ์ 2562 / 11:55 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. เสริมแกร่ง ถือฤกษ์เปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ.2563 – 2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.00 น. นายปรีชา กิตติ [...]

 25 กุมภาพันธ์ 2562 / 17:12 น. เขตตรวจราชการที่ 1

พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอราชสาส์น จัวหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พช. สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเท [...]

 23 กุมภาพันธ์ 2562 / 14:32 น. เขตตรวจราชการที่ 8

รายงานการตรวจราชการแบบฟอร์มรายงานการตรวจราชการ